ชื่อโปเกม่อน ภาษาไทยอ่านง่ายๆ + วิวัฒนาการร่าง โปเกม่อน evo Pokemon go 2016

 1)Bulbasaur(ฟูชิงิดาเนะ)
  ธาตุ-พืช/พิษ
  วิวัฒนาการมาจาก-ไข่
  วิวัฒนาการเป็น-Ivysaur(ฟูจิงิโซ)

\
2)Ivysaur(ฟูชิงิโซ)
ธาตุ-พืช/พิษ
วิวัฒนาการมาจาก-Bulbasaur(ฟูชิงิดาเนะ)
    วิวัฒนาการเป็น-Venusaur(ฟูชิงิดานะ)